top of page

Algemene voorwaarden - Nails & Beauty Machteld

Door het maken van een afspraak met Nails & Beauty Machteld, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden die hieronder besproken worden.  

Indien u nog vragen heeft over de voorwaarden, mag u altijd contact opnemen met Nails & Beauty Machteld.

1. Algemeen

 

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Nails & Beauty Machteld en een cliënt waarop de nagelstudio / schoonheidssalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Inspanningen

 

Nagelstudio/schoonheidssalon Nails & Beauty Machteld zal de behandelingen naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Nails & Beauty Machteld zal zoveel als mogelijk de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

3. Afspraken

 

Voor iedere nieuwe klant die online of telefonische een afspraak maakt zal een voorschot gevraagd worden voor het bedrag van € 25,00 of € 50 bij behandelingen vanaf € 70.

Te storten op onze rekening of cash of met de payconiq app in de salon en dit binnen 7 dagen na het maken van de afspraak.

 

U kunt uw afspraak kosteloos annuleren. Bij niet tijdig (24uur voor de geplande afspraak) annuleren ("no show") zal Nails & Beauty Machteld genoodzaakt zijn om het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling(en) aan de cliënt aan te rekenen.

 

Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in het salon komt, mag Nails & Beauty Machteld de verloren tijd inkorten op de behandeling.

 

Bij niet op tijd komen van de afspraak (+15 min) is Nails & Beauty Machteld genoodzaakt de afspraak te verplaatsen.

 

Nails & Beauty Machteld moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 12 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

 

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht.

 

4. Betaling

 

Nails & Beauty Machteld vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website en in het salon. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Nails & Beauty Machteld vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon en op de website.

 

Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

 

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of met payconiq te voldoen.

 

5. Aansprakelijkheid

 

Bij schimmelnagels worden geen kunstnagels geplaatst, alsook geen nagels gelakt. U wordt doorverwezen naar uw huisarts.

 

Er worden géén kunstnagels geplaatst onder de 16 jaar. Dit omdat de nagel nog niet volledig volgroeid is, en er een grote kans is op een allergische reactie of permanente beschadiging van het nagelbed. Zo zal ook de nagelplaat veel vetter zijn doordat op deze leeftijd de hormonen volop in ontwikkeling zijn. Zo ontstaat er meer kans op loslating of lucht. Bij twijfel zal er naar de identiteitskaart gevraagd worden.

 

Nails & Beauty Machteld is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Nails & Beauty Machteld is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

 

Nails & Beauty Machteld is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar het salon.

 

6. Garantie Kunstnagels

 

Garantie geldt binnen 3 dagen na het plaatsen van de kunstnagels op lucht of loslaten van het product.

 

Deze garantie vervalt indien:

 

• Nagels die bij ons in het salon zijn geplaatst door een ander nagelsalon hebt laten behandelen.

• Geen handschoenen gedragen worden, tijdens het werken met chemische middelen.

• De nagels afgebeten of opzettelijk beschadigd.

• De nagels sporen van breuk en/of scheuren vertonen wat duidt op onjuist gebruik. Voortvloeiend hieruit vervalt op dat moment ook de garantie op de overige nagels.

• Cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

• De nagelstylist van tevoren kenbaar heeft gemaakt dat u beschikt over één of meerdere probleemnagels. Op deze specifieke nagel(s) kan geen garantie worden verleend.

•Zwangerschap

•Indien u medicatie gebruikt

 

7. Beschadiging en diefstal

 

Nails & Beauty Machteld heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

Nails & Beauty Machteld meldt diefstal altijd bij de politie.

 

8. Klachten

 

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 2 werkdagen na ontdekking persoonlijk gemeld worden aan Nails & Beauty Machteld.

Er wordt in geen enkele situatie geld teruggeven aan de cliënt.

 

9. Behoorlijk gedrag

 

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Nails & Beauty Machteld het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen. Tijdens een behandeling is het verboden te roken of te eten, gelieve dit te doen voor de behandeling.

 

10. Recht

Op elke overeenkomst tussen Nails & Beauty Machteld en de cliënt is Belgisch recht van toepassing.

bottom of page